Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 roku dokonano wydania 527 836 akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Akcje serii C”) zgodnie z uchwałą nr 4 NWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2021 roku. Akcje serii C obejmowane są przez uczestników funkcjonującego w Spółce programu motywacyjnego. Każda Akcja serii C uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przez okres 12 miesięcy od dnia zapisania Akcji serii C na rachunku papierów wartościowych uczestnika programu motywacyjnego nie może on rozporządzać Akcjami serii C.

Po wydaniu Akcji serii C kapitał zakładowy Spółki wynosi 330.862.194 zł i dzieli się na 25.426.034 akcji o wartości nominalnej 13 zł każda, w tym:
-17.398.198 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
-7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
-527 836 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Ogólna liczba głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji w Spółce wynosi 25 426 034. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu Akcji serii C wynosi 323.752.

Ponadto, Spółka informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 527.836 Akcji serii C, oznaczonych kodem PLCVTNH00073. Rejestracja na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLCVTNH00065, z których zostało wykonane prawo objęcia Akcji serii C.

Podstawa prawna: §13 w zw. z § 5 pkt 8 oraz §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Wyniki wyszukiwania