Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki: (i) nr 22/2022 z dnia 08 marca 2022 r., (ii) nr 38/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., (iii) nr 45/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. oraz (iv) nr 54/2022 z dnia 17 listopada 2022 r., przekazuje poniżej informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji łącznie 117.433 (sto siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy) obligacji zwykłych na okaziciela serii
P2022A – P2022D („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu Emisji Obligacji, którego realizacja została zakończona w dniu 10 stycznia 2023 r. („Program”).

Emitent po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji w ramach Programu informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów emisji Obligacji w ramach Programu wyniosła netto 4 198 244 PLN,
w tym z tytułu:

a) przygotowania i przeprowadzenia emisji Obligacji w ramach Programu – 3 918 744 PLN;
b) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 210 000 PLN;
c) promocji emisji Obligacji w ramach Programu – 69 500 PLN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z emisjami Obligacji w ramach Programu.

Średni koszt przeprowadzenia emisji Obligacji w ramach Programu przypadający na jedną Obligację wyniósł 35,75 PLN.

Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 ust. 1 pkt 12) i 13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania