Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022D na rynku regulowanym

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 54/2022 z dnia 17 listopada 2022 r., niniejszym informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1070/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 18 listopada 2022 r., pierwszy dzień notowania wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022D na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW został ustalony na dzień 22 listopada 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania