Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 – zawiadomienie („Zawiadomienie”) złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). Treść otrzymanego

Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Wyniki wyszukiwania