Cavatina Holding publikuje wyniki za I półrocze 2021 r.

Cavatina Holding (jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Cavatina Holding), największy polski deweloper biurowy opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku

• Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych: 117,7 mln zł, wzrost o 104,4% r/r
• Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 106,6 mln zł, wzrost o 127,2% r/r
• Skonsolidowany zysk netto: 88,5 mln zł, wzrost o 548,5% r/r

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych przez Grupę Cavatina Holding w I półroczu 2021 roku. Najistotniejszy wpływ na nasze wyniki miało tempo prac oraz postęp komercjalizacji na realizowanych przez Grupę projektach. W tym roku uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie dla Equal Business Park D, Palio Office Park A i Ocean Office Park A, które łącznie mają 35,7 tys. mkw. Nasze projekty realizujemy zgodnie z harmonogramami, chcemy wykorzystać bardzo prawdopodobną lukę podażową, a jednocześnie obserwujemy zwiększoną aktywność po stronie najemców, która przekłada się na kolejne umowy najmu w naszych zlokalizowanych w największych miastach Polski projektach. W samym I półroczu podpisaliśmy umowy najmu na 24 tys. mkw – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding – Pandemia przewartościowała wiele aspektów funkcjonowania rynku biurowego i jako jeden z liderów rynku wprowadzamy w naszych projektach wiele innowacyjnych rozwiązań mających na celu dostosowanie powierzchni do potrzeb przyszłych najemców oraz zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do pracy – dodaje

 Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 rok

Dane w [mln zł] I pół. 2021 r. I pół. 2020 r. Zmiana%
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych 117,7 57,6 104,4%
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 108,6 34,8 212,1%
Zysk z działalności operacyjnej 106,6 46,9 127,2%
Zysk netto 88,5 13,6 548,5%

 

Dane w [mln zł] 30 czerwca 2021 r. 31 grudnia  2020 r. Zmiana%
Kapitał własny 758,0 669,5 13%
Suma aktywów 1 780,4 1 404,9 27%

 

Deweloper miał w I półroczu 2021 roku 88,5 mln zł zysku netto, który był wyższy o 548,5% r/r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 106,6 mln zł, co oznacza wzrost o 127% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kluczowy wpływ na wyniki osiągane przez Grupę miał zysk z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, który wzrósł o 212,1% do poziomu 108,6 mln zł w związku postępem prac i komercjalizacji realizowanych projektów oraz rozpoczęciem kolejnych inwestycji.

Poziom najmu (przed-najmu w przypadku nieruchomości inwestycyjnych w budowie) nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według wartości godziwej wynosił na dzień zatwierdzenia sprawozdania za I półrocze 2021 roku: Carbon Tower – 93%, Tischnera Office – 77%, Global Office Park C – 100%, Equal Business Park D – 47% (w tym 30% list intencyjny), Ocean Office Park A – 29%, Global Office Park A – 50%, Palio Office Park A – 43%.

Sytuacja finansowa Grupy jest bardzo dobra i dlatego z dużym optymizmem patrzymy na obecną sytuację na rynku i możliwość dalszego umacniania pozycji Grupy Cavatina Holding. Z punktu widzenia dalszego rozwoju najważniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza były przygotowania do przeprowadzenia oferty publicznej dzięki której zadebiutowaliśmy na rynku głównym GPW. Oprócz znaczących środków z oferty umożliwi nam to również zintensyfikowanie pozyskiwania w przyszłości finansowania dłużnego i emisji kolejnych obligacji, czego potwierdzeniem jest ogłoszenie kilka dni temu programu emisji obligacji spółki o wartości 200 mln zł. – dodaje Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding

W styczniu 2021 roku Cavatina Holding zadebiutowała na rynku Catalyst wprowadzając do obrotu
3,5-letnie obligacje o wartości 20 mln zł, w lipcu 2021 roku przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną i spółka weszła na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł. Pozyskane z emisji środki są przeznaczane na dalszy rozwój działalności poprzez zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych. W sierpniu deweloper sfinalizował transakcję zakupu nieruchomości we Wrocławiu za 95 mln zł netto. Transakcja stanowi realizację celu emisyjnego, a kompleks budynków Quorum, który powstanie między innymi na zakupionych gruntach będzie największym obiektem typu mixed-use w tym mieście.

We wrześniu 2021 r. Cavatina Holding ustanowiła program emisji obligacji, który pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach obligacji o wartości do 200 mln zł. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na GPW. Wszystkie obligacje będą zabezpieczone.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w dużych miastach w Polsce. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. kładzie nacisk na zrównoważone budownictwo, a także komfort i bezpieczeństwo użytkowników jej biur, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach BREEAM oraz WELL Health & Safety Rating. Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: + 48 533 889 240
www.cavatina.pl

Wyniki wyszukiwania