Cavatina Holding S.A. publikuje wyniki za 2021 r.

Grupa Cavatina Holding S.A. - notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych – osiągnęła w 2021 r. następujące wyniki finansowe:

  • Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych: 279,5 mln zł, wzrost o 5% r/r
  • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 242,0 mln zł, spadek o 2% r/r
  • Skonsolidowany zysk netto: 189,6 mln zł, wzrost o 30% r/r

– Dobre wyniki osiągnięte w 2021 r. przez Grupę Cavatinę Holding S.A. potwierdzają solidne fundamenty na których opiera się nasza strategia. Komplementarny łańcuch kompetencji wewnątrz Grupy przynosi wymierne i oczekiwane efekty finansowe. W 2021 r. zakończyliśmy budowę czterech kolejnych inwestycji, podpisaliśmy umowy najmu na ponad 40 tys. mkw (do dnia publikacji raportu już ponad 60 tys. mkw) oraz pozyskaliśmy zdywersyfikowane finansowanie umożliwiające nam realizację kolejnych projektów. Oprócz zakończonej sukcesem oferty publicznej o wartości 187,5 zł, wyemitowaliśmy obligacje na blisko 100 mln zł, oraz pozyskaliśmy finansowanie w postaci kredytów i pożyczek – w tym na międzynarodowym rynku bankowym – na łączną kwotę ponad 550 mln zł – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Spółki Cavatina Holding S.A., która jest jednostką dominującą w Grupie.

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe

Narastająco [dane w mln zł] 2021 r. 2020 r. Zmiana%
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych 279,5 266,8 +5%
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 257,3 233,8 +10%
Zysk z działalności operacyjnej 242,0 246,5 -2%
Zysk netto 189,6 145,7 +30%

Stan na dzień [dane w mln zł] 31 grudnia 2021 r. 31 grudnia 2020r. Zmiana%
Kapitał własny  1 053,9 669,5 +57%
Suma aktywów 2 498,2 1 404,9 +78%

Grupa Cavatina Holding S.A. miała w 2021 r. 189,6 mln zł zysku netto, który był wyższy o 30% r/r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 242,0 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 2% w porównaniu z 2020 r. zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który ma kluczowy wpływ na wyniki osiągane przez Grupę wzrósł do 257,2 mln zł, czyli o 10% r/r.  Wzrost zysku z nieruchomości inwestycyjnych jest efektem postępującego zaawansowania budowy i komercjalizacji. Największy wpływ miały projekty Global Office Park A1 i A2, Palio Office Park A, Ocean Office Park A oraz Quorum D.

W 2021 r. Grupa zakończyła realizację trzech projektów: Palio Office Park budynek A w Gdańsku, Ocean Office Park budynek A oraz Equal Business Park budynek D w Krakowie o łącznej powierzchni prawie 40 tys. mkw. Po dniu bilansowym, w I kwartale 2022 r. do użytkowania oddano dwie wieże w kompleksie Global Office Park (A1 i A2) w Katowicach o łącznej powierzchni ponad 55 tys. mkw., a w realizacji znajdowały się projekty o łącznej powierzchni   ok. 170 tys. mkw.

Deweloper podpisał w całym 2021 r. i I kwartale 2022 r. umowy najmu i przednajmu łącznie na ponad 60 tys. mkw. Poziom najmu zakończonych projektów i przednajmu w przypadku nieruchomości inwestycyjnych w budowie wynosił na dzień zatwierdzenia sprawozdania za 2021 r.: Carbon Tower – 98%, Tischnera Office – 78%, Global Office Park C – 100%, Equal Business Park D – 56%, Ocean Office Park A – 91%, Ocean Office Park B – 31%, Global Office Park A – 63%, Palio Office Park A – 43%, Palio Office Park B – 21%, Quorum D – 26%, Cavatina Hall A –82%, WIMA D – 100%.

Rok 2021 był okresem bardzo intensywnej pracy nad realizacją naszej strategii biznesowej oraz przygotowań do debiutu akcji Cavatina Holding S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Naszym celem jest dalszy konsekwentny rozwój oraz umacnianie pozycji na rynku, a poprzez intensywną aktywność na rynku kapitałowym chcemy zwiększyć także rozpoznawalność zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A. – W najbliższych dniach opublikujemy pierwszy raport ESG Grupy Cavatina Holding, który podsumowuje dotychczasowe działania w obszarach związanych ze społecznością, środowiskiem oraz ładem korporacyjnym. ESG będzie jednym z głównych filarów działalności grupy w nadchodzących latach – dodaje.

W lipcu 2021 r. Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną i weszła na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł, a pozyskane z emisji środki są przeznaczane na dalszy rozwój działalności Grupy.

Zgodnie z przyjętą strategią dywersyfikacji źródeł finansowania Grupa przeprowadziła w 2021 r. także emisje obligacji o łącznej wartości  blisko 100 mln zł oraz ustanowiła dwa równoległe programy emisji obligacji na łączną kwotę 400 mln zł skierowane osobno do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, które będą wykorzystywane w zależności od zapotrzebowania i sytuacji rynkowej. Na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF, w pierwszym kwartale 2022 r. Cavatina Holding przeprowadziła pierwszą emisja w ramach programu obligacji skierowanego do inwestorów indywidualnych i uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, które zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r.

Wyniki wyszukiwania