Cavatina Holding S.A. rozpoczyna zapisy na obligacje serii P2022D

Cavatina Holding S.A. przeprowadzi emisję 3,5 letnich obligacji serii P2022D o wartości do 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc. Zapisy będą przyjmowane w dniach 24 października - 8 listopada 2022 r., a funkcję firmy inwestycyjnej pełni Michael/Ström Dom Maklerski.

– Rozwijamy Grupę Cavatina Holding zgodnie z założeniami naszego modelu biznesowego. W sierpniu sfinalizowaliśmy transakcję sprzedaży trzech budynków z naszego portfolio za 139 mln EUR, a postępy w komercjalizacji kolejnych biurowców sprawiają, że są one atrakcyjnym aktywem dla funduszy. Dwie poprzednie emisje obligacji, które przeprowadziliśmy w czerwcu i lipcu zakończyły się wyraźną redukcją dlatego mając cały czas możliwość emisji obligacji w ramach zatwierdzonego przez KNF programu zdecydowaliśmy się uruchomić jeszcze jedną transzą – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 20 000 obligacji serii P2022D o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 19 października 2022 r., który wyniósł 7,55% łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 13,55%. Zapisy będą przyjmowane w dniach 24 października – 8 listopada 2022 r. na stronie  oferującego, którym tak jak przy wcześniejszych emisjach jest Michael/Ström Dom Maklerski, a także w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities, Dom Maklerski BDM i Dom Maklerski Banku BPS. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na maj 2026 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki.

Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r.  Grupa przeprowadziła dotychczas trzy emisje w ramach tego programu i uplasowała obligacje łącznej wartości ponad 100 mln zł. Pierwsza emisja w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r. W czerwcu 2022 r. w ofercie publicznej na obligacje serii P2022B o wartości 40 mln zł  inwestorzy złożyli zapisy o wartości 63,4 mln zł, co oznacza stopę redukcji około 37%. A w lipcu 2022 r. spółka uplasowała wśród inwestorów indywidualnych 3,5-letnie obligacje serii P2022C o wartości 20 mln zł.  Łączna wartość złożonych zapisów w tej ofercie wyniosła 25,9 mln zł, a stopa redukcji około 23%.

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. W sierpniu 2022 r. Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży portfolio trzech budynków Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office za ponad 139 mln euro do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana została obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

 

O Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w największych miastach w Polsce, w szczególności w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną

w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding S.A. kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach środowiskowych (np. BREEAM). Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W styczniu 2021 r. Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst, a w lipcu 2021 roku Spółka zadebiutowała na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Celem strategicznym dewelopera jest osiągnięcie 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r.

_____ 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”).  Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego  (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Oferty obligacji.

W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki www.cavatina.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl.

Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Cavatina Holding S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Obligacje nie są oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, (ii)  jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie

Wyniki wyszukiwania