Cavatina Holding S.A. rusza z kolejną transzą 3,5 letnich obligacji

Zarząd Cavatina Holding S.A., jednego z największych polskich deweloperów biurowych, zdecydował o rozpoczęciu emisji obligacji o wartości do 40 mln zł.

  • Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6%.
  • Zapisy rozpoczną się w poniedziałek 6 czerwca i potrwają do 21 czerwca.
  • Funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy przyjmują również Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski BDM i Noble Securities.

– Cavatina Holding S.A. konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł finansowania.  Zeszłoroczna emisja akcji, poprzednie emisje obligacji oraz różnorodne finansowanie bankowe pozwalają nam optymalnie zabezpieczyć realizowane projekty i dynamicznie rozwijać naszą działalność. Tylko w tym roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dwóch kolejnych projektów – Global Office Park w Katowicach i drugiego budynku Palio Office Park. Tym razem zdecydowaliśmy się zaoferować obligacje, z których chcemy pozyskać 40 mln zł na dalszy rozwój mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. w ramach serii P2022B oferuje oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem Cavatina sp. z o.o. Emisja do 40 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. i stanowi drugi etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł.  Pierwsza emisja w ramach tego programu w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, które zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r. została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r.

Funkcję oferującego będzie pełnić Michael/Ström Dom Maklerski. W dniach 6-21 czerwca 2022 r. inwestorzy mogą składać zapisy również w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: DM BPS, DM BDM i Noble Securities. Dzień przydziału obligacji przewidziany jest na  27 czerwca 2022 r., a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu 2022 r. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie oparte o WIBOR 6M z 24 czerwca 2022 r., a biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 31 maja 2022 r., który wyniósł 6,79% łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 12,79%. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki https://ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji/.

Cavatina Holding S.A. dotychczas oprócz obligacji serii P2022A wyemitowanych w marcu 2022 r., wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst także obligacje serii E, które są notowane od 8 stycznia 2021 r. oraz obligacje serii E1, które są notowane od 29 czerwca 2021 r. W grudniu 2021 r. spółka ustanowiła też kolejny bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

Portfel zakończonych przez spółkę projektów obejmuje 15 budynków (w tym 5 sprzedanych)  o łącznej powierzchni 252 tys. mkw GLA. Aktulna wartość bilansowa portfela nieruchomości zakończonych, a nie sprzedanych projektów to prawie 1,5 mld zł. W budowie i przygotowaniu na zabezpieczonych gruntach znajduje się kolejne ponad 339 tys mkw. GLA co łącznie oznacza już blisko 600 tys. mkw. GLA ze strategicznego celu jakim jest osiągniecie portela na poziomie 1 mln mkw. GLA w 2025 roku.

O Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w największych miastach w Polsce, w szczególności w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną
w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding S.A. kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach środowiskowych (np. BREEAM). Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W styczniu 2021 r. Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst, a w lipcu 2021 roku Spółka zadebiutowała na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Celem strategicznym dewelopera jest osiągnięcie 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: + 48 533 889 240
www.cavatina.pl

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”).  Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego  (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Oferty obligacji.

W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki www.cavatina.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl.

Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Cavatina Holding S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Oferta nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi.

Wyniki wyszukiwania