Cavatina Holding zamierza w ciągu kilku tygodni przeprowadzić publiczną ofertę akcji

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy, potwierdza plany przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji na GPW („Oferta”). Ostateczna decyzja będzie zależała od warunków rynkowych. Szczegóły na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji, a jej szczegółowe parametry zostaną przedstawione w momencie publikacji prospektu.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH TAKIE ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.

Niniejsze ogłoszenie jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi ani nie powinno być intepretowane jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki lub jej podmiotów zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w jakiejkolwiek jurysdykcji. Po zatwierdzeniu, prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informację o Spółce oraz ofercie jej papierów wartościowych w Polsce. Po opublikowaniu, z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z regulacji dotyczących papierów wartościowych, prospekt będzie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ir.cavatina.pl/ipo

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy, potwierdza plany przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji na GPW („Oferta”). Ostateczna decyzja będzie zależała od warunków rynkowych. Szczegóły na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji, a jej szczegółowe parametry zostaną przedstawione w momencie publikacji prospektu.

– Oferta publiczna i wejście na GPW będą kolejnym milowym krokiem w naszym rozwoju, który umożliwi nam realizację planu osiągnięcia do końca 2025 r. portfela projektów biurowych o powierzchni 1 mln mkw. Nasz dotychczasowy model działania i konsekwentny rozwój pokazał, że umiemy z sukcesem projektować, budować, komercjalizować i sprzedawać atrakcyjne projekty biurowe, nawet w wyjątkowych czasach, wywołanych pandemią COVID-19. Szerokie portfolio projektów  w realizacji i przygotowaniu stanowi podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju, w który chcemy zaangażować również inwestorów giełdowych, oczekujących atrakcyjnej oferty – mówi Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding.

Ostateczny termin transakcji jest uzależniony zarówno od terminu zatwierdzenia prospektu przez KNF jak i od warunków rynkowych.

Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu są mBank i Pekao Investment Banking, Współprowadzącym Księgę Popytu jest Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie, a doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

O Grupie Cavatina Holding

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.

Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding kładzie nacisk na zrównoważone budownictwo, a także komfort i bezpieczeństwo użytkowników jej biur, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach BREEAM oraz WELL Health & Safety Rating. Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.

Grupa zakończyła budowę dwunastu nieruchomości biurowych, z czego pięć budynków zostało sprzedanych podmiotom zewnętrznym w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł. W następnych latach Grupa, mająca w swoich strukturach m. in. własną pracownię projektową oraz generalnego wykonawcę, a także cały szereg innych kluczowych kompetencji zgrupowanych in-house, planuje realizację i zakończenie kolejnych projektów, a kluczowym celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. portfela na poziomie 1 mln m2.

W styczniu 2021 r. Cavatina Holding zadebiutowała na rynku Catalyst wprowadzając do obrotu 3,5-letnie obligacje o wartości 20 mln zł, a w marcu 2021 r. złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z ofertą publiczną i debiutem na GPW.

Nazwa Miasto GLA (tys. m2) Cena Sprzedaży (mln zł)
DIAMENTUM OFFICE Wrocław 9 300 78,3
EQUAL BUSINESS PARK A, B, C Kraków 49 300 432,9
CHMIELNA 89 Warszawa 25 200 426*
* Wartość godziwa nieruchomości na dzień utraty kontroli nad spółką zależną (sprzedaż poprzez zbycie 65% udziałów w SPV).

Nazwa Miasto GLA (tys. m2) Wartość bilansowa (mln zł)
TISCHNERA OFFICE Kraków 33 600 314
CARBON TOWER Wrocław 19 100 166,7
GLOBAL OFFICE PARK C Katowice 4 000 35,1
EQUAL BUSINESS PARK D Kraków 11 400 82,8
PALIO OFFICE PARK A Gdańsk 16 500 134,5

Nazwa Miasto GLA (tys. m2) Zaawansowanie budowy Budżet inwestycyjny (mln zł)
OCEAN OFFICE PARK A Kraków 13 000 94%* 123,1
GLOBAL OFFICE PARK A1 Katowice 27 300 52% 266,7
GLOBAL OFFICE PARK A2 Katowice 27 900 45% 295,6
CAVATINA HALL A** Bielsko-Biała 8 600 100% 70,6
PALIO OFFICE PARK B Gdańsk 7 700 8% 64,4
OCEAN OFFICE PARK B Kraków 26 500 3% 239,8
QUORUM D Wrocław 16 200 7% 160,4
WIDZEWSKA MANUFAKTURA A Łódź 29 900 3% 258,5
WIDZEWSKA MANUFAKTURA D Łódź 1 350 3% 12,3
* Pierwszy etap o powierzchni 7,3 tys. m2 jest już zakończony
** Dotyczy części biurowo usługowej, czyli bez sali konferencyjno-koncertowej

Nazwa Miasto GLA (tys. m2) Budżet inwestycyjny (mln zł)
PALIO OFFICE PARK C Gdańsk 12 800 104,5
PALIO OFFICE PARK D Gdańsk 23 400 191,1
PALIO OFFICE PARK E Gdańsk 7 900 64,5
PALIO OFFICE PARK F Gdańsk 8 700 74,6
PALIO OFFICE PARK G + H Gdańsk 11 600 97,7
OCEAN OFFICE PARK C Kraków 8 200 77,8
OCEAN OFFICE PARK D Kraków 5 000 44,5
QUORUM A Wrocław 18 200 175,1
QUORUM B Wrocław 51 200 530,1
QUORUM E Wrocław 5 600 51,2
CAVATINA HALL B Bielsko-Biała 4 000 32,6
KRAKÓW OFFICE PARK Kraków 50 000 453,5

Powody przeprowadzenia oferty

Oferta i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest naturalnym krokiem w rozwoju Grupy Cavatina Holding. Emisja akcji i obecność na giełdzie daje Grupie dostęp do kapitału, który w efektywny sposób może zostać wykorzystany do rozwoju prowadzonej działalności i realizacji kolejnych inwestycji biurowych.

Przewagi konkurencyjne

Pod względem skali prowadzonej działalności, w tym liczby ośrodków miejskich, w których są prowadzone lub przygotowywane kolejne projekty, Grupa należy do wiodących deweloperów powierzchni biurowej w Polsce, będąc jednocześnie największym polskim deweloperem. Podstawą silnej pozycji Grupy jest:

 • własna stabilna baza kapitałowa, systematycznie uzupełniana finansowaniem obcym dla zwiększania rentowności projektów,
 • wieloletnie doświadczenie zespołu ekspertów, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów każdej z inwestycji,
 • umiejętność i zdolność do kompleksowej realizacji projektów deweloperskich, włączając w to pełnienie funkcji generalnego wykonawcy,
 • współpraca z dziesiątkami podwykonawców, odpowiedzialnych w każdym z projektów za realizację określonych zakresów prac budowlano-montażowych, oraz wiodącymi dostawcami materiałów budowlanych.

Istniejąca w Grupie centralizacja kompetencji niezbędnych do kompleksowego i samodzielnego prowadzenia projektów inwestycyjnych dała podstawy do szybkiego rozwoju portfela w latach 2018-2020 oraz potencjał do jego dalszego wzrostu w latach kolejnych.

Unikalność modelu biznesowego Grupy polega na możliwości samodzielnego i niezależnego przeprowadzania wszystkich kluczowych procesów związanych z realizacją projektów nieruchomości biurowych, z wyjątkiem bezpośredniego wykonawstwa prac budowlano-montażowych. Model biznesowy został szerzej przedstawiony w sekcji Model biznesowy poniżej

Działalność Grupy cechują najwyższe standardy estetyczne, jakościowe i techniczne, przekładające się na tworzenie architektury budynków wyróżniającej je z otoczenia, o wysokiej jakości aranżacji wnętrz i standardu wykończenia, wyposażonych w technologie mające na celu poprawę dobrostanu pracownika, m.in. poprzez tworzenie przestrzeni dedykowanej funkcjom towarzyszącym, np. strefy relaksu, przestrzenie zielone, ogólnodostępne tarasy. W ostatnich latach Grupa zdobyła kilka znaczących wyróżnień, potwierdzających jakość i unikalność architektury projektowanych przez nią budynków, np. w ramach European Property Awards 2019-2020 projekt Global Office Park otrzymał nagrodę w kategorii „Office architecture”.

Zrealizowane w roku 2020 oraz planowane na kolejne lata inwestycje obejmują m.in. duże projekty biurowe powstające w obiektach wielofunkcyjnych, m.in. z funkcją usługową i mieszkaniową na wynajem (obszary mieszkaniowe są prowadzone przez podmioty spoza Grupy, tj. Grupę Resi Capital). Ten rodzaj obiektów odpowiada zmieniającym się potrzebom mieszkańców aglomeracji, dla których rośnie znaczenie możliwości zaspokajania wszystkich potrzeb życiowych w bliskim otoczeniu, bez konieczności poświęcania czasu na przemieszczanie się do innych części miasta. Dzięki powyższemu projekty Grupy posiadają dobrą reputację, zarówno wśród najemców, jak i inwestorów, co bezpośrednio przekłada się na tempo i jakość komercjalizacji, a następnie sprzedaży poszczególnych obiektów.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że praca z domu (WFH) stała się tymczasową koniecznością. Eksperci przewidują, że gdy będzie to bezpieczne, najemcy powrócą do pracy w biurach (WFO), na pełny etat lub formie hybrydowej (WFO+WFH). Rola biura ewoluowała i zyskała na znaczeniu: osobiste interakcje między współpracownikami są kluczowe dla innowacji, produktywności, mentoringu, szkolenia młodych pracowników i utrzymania kultury korporacyjnej, dlatego eksperci są zgodni co do tego, że biuro ma pewną przyszłość jako miejsce pracy, a WFH stanie się tylko jego uzupełnieniem.

Popyt na powierzchnie biurowe uzależniony jest od szeregu czynników, m.in. poziomu aktywności gospodarczej i udziału usług w PKB, tempa urbanizacji czy dostępności i atrakcyjności samych aktywów. W wyniku pandemii COVID-19 na popyt będą również wpływać trendy, które ukształtowały się pod jej wpływem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, takie jak rozgęszczanie stanowisk pracy czy odchodzenie od hot-desków (czyli używania jednego stanowiska pracy przez wielu pracowników). Dodatkowo, w celu zwiększenia atrakcyjności biura dla pracowników, pojawia się również trend oferowania różnego rodzaju dedykowanych przestrzeni, np. stref cichej pracy, stref współpracy, stref relaksu i innych.

Wszystkie powyższe czynniki wydają się być sprzyjające dla dalszego zwiększania się popytu na powierzchnie biurowe w Polsce: prognozowany na lata 2021-2023 dynamiczny wzrost PKB (wg prognoz NBP powyżej 4% rocznie), trendy urbanizacyjne, zwiększanie się udziału usług w PKB, tworzenie i relokacje centrów usług wspólnych do Polski, prognozowana przez ekspertów branżowych prawdopodobna luka podażowa w zakresie nowej, nowoczesnej przestrzeni biurowej klasy A w kluczowych aglomeracjach w Polsce w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, a także wdrażanie przez najemców rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom.

Atrakcyjność polskiego rynku nieruchomości biurowych potwierdzają dane dot. wartości przeprowadzonych transakcji inwestycyjnych w ostatnich latach. W 2020 r. wartość ta wyniosła 2 mld EUR (według danych CBRE), co – pomimo spadku w porównaniu z 2019 r. – jest trzecim najlepszym wynikiem w historii. Pomimo zawirowań rynkowych wywołanych pandemią COVID-19 eksperci rynku nieruchomości obserwują silne zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem nieruchomości biurowych, a zwłaszcza najlepiej dostosowanymi do ewentualnych zmian rynkowych, nowymi i nowoczesnymi aktywami biurowymi klasy A, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem najemców. Grupa koncentruje się na realizowaniu tego typu projektów, dlatego jest bardzo dobrze przygotowana, by wykorzystać trendy rynkowe.

Dzięki wypracowanej praktyce oraz pozycji rynkowej Grupa ma możliwość optymalizowania procesów nabywania atrakcyjnych nieruchomości gruntowych. Optymalizacja polega na płatności zasadniczej części ceny za nieruchomość dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, co:

 • optymalizuje przepływy pieniężne i pozwala unikać blokowania zasobów w okresie realizacji prac projektowych oraz procedur administracyjnych,
 • minimalizuje ryzyko nabycia gruntu, na którym – z różnych przyczyn – nie byłaby możliwa realizacja zaplanowanego projektu.

Mając świadomość istniejących oczekiwań wszystkich interesariuszy Grupy, tj. najemców, nabywców, pracowników, dostawców oraz społeczności lokalnych, wśród których są realizowane poszczególne projekty, Grupa przywiązuje dużą wagę do kwestii związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia, kwestii społecznych oraz zagadnień ładu korporacyjnego (ang. ESG, Environmental, Social and Corporate Governance).

Przejawia się to m.in. w realizowaniu projektów jako obiektów zrównoważonego budownictwa, o zoptymalizowanych parametrach w obszarach energooszczędności (efektywność energetyczna i cieplna) i zużycia wody, wyposażonych w efektywne i przyjazne ludziom systemy wentylacji i klimatyzacji. Rozwiązania stosowane w projektach Grupy przekładają się na wysokie noty (excellent, very good) zawarte w certyfikatach BREEAM uzyskiwanych przez Grupę dla każdego z realizowanych obiektów. Dodatkowym elementem, na który Grupa kładzie nacisk od roku 2020, jest spełnianie przez nowe obiekty najwyższych standardów w zakresie dbałości o zdrowie osób w nich pracujących, co znajduje odzwierciedlenie w dążeniu do certyfikacji obiektów w systemie WELL Health & Safety Rating.

Przygotowując i realizując swoje obiekty, Grupa stara się również uwzględniać potrzeby społeczności lokalnych, wykraczając poza rolę dewelopera biurowego. Przykładem mogą być projekty Cavatina Hall w Bielsku-Białej (futurystyczny, wielofunkcyjny budynek, nagrodzony w prestiżowym International Property Awards, oferujący część biurową o powierzchni ponad 9 tys. m2 GLA, która zostanie połączona z częścią służącą kulturze – we współpracy z fundacją Fiducia Grupa tworzy pierwszą w regionie salę koncertową światowej klasy, mogącą pomieścić blisko tysiąc gości.

Przyjęty przez Grupę model finansowania projektów zakłada maksymalizację efektywności źródeł finansowania, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu dźwigni finansowej. Osiąganie wysokiego poziomu zaangażowania kapitału obcego w odniesieniu do całkowitej wartości poszczególnych projektów jest możliwe w szczególności dzięki lewarowaniu projektów oraz zachowywaniu marży generalnego wykonawcy (wykorzystywaniu kompetencji generalnego wykonawcy zlokalizowanym wewnątrz Grupy). Finalnie pozwala to na relatywnie szybką alokację kapitału własnego do kolejnych nowych projektów, a tym samym na zwiększanie portfela.

Niezależnie od struktury finansowania, model biznesowy Grupy zakłada dążenie do optymalizacji okresu utrzymywania aktywów inwestycyjnych w celu zwiększania efektywności zaangażowanego kapitału. Przejawia się to w skracaniu okresu pomiędzy osiągnięciem poziomu wskaźnika komercjalizacji pozwalającego na sprzedaż oraz transakcją sprzedaży. Realizacja takiego modelu jest możliwa dzięki zatrudnianiu przez Grupę zespołów doświadczonych specjalistów w zakresie poszukiwania nabywców i sprzedaży budynków. Silne kompetencje tego zespołu znalazły potwierdzenie w szeregu przeprowadzonych transakcji, w szczególności zrealizowanych w roku 2020, tj. już w trakcie pandemii COVID-19.

Nad realizacją trwających oraz przygotowywaniem nowych projektów pracuje zespół blisko dwustu osób, stworzony i przez kilka lat rozwijany przez pana Michała Dziudę – współtwórcę sukcesu Murapolu, tj. jednego z największych polskich deweloperów mieszkaniowych. Zespół składa się ze specjalistów o wysokich kompetencjach w obszarach:

 • wyszukiwania i selekcji nieruchomości gruntowych,
 • kompleksowego projektowania obiektów (własne biuro projektowe, posiadające kompetencje inżynierskie i architektoniczne),
 • pełnienia funkcji generalnego wykonawcy, z kluczowym dla Grupy zespołem odpowiedzialnym za kontakty z dostawcami materiałów i usług,
 • komercjalizacji oddanych do użytku powierzchni,
 • obsługi formalnoprawnej,
 • aktywnego zarzadzania budynkami w fazie operacyjnej (w okresie od uzyskania PNU do sprzedaży)
 • koordynacji procesów sprzedaży ukończonych projektów.

Kompetencje posiadane przez członków zespołu Grupy zostały zdobyte w trakcie wielu lat pracy w podmiotach z branży budowlanej i deweloperskiej.

Jako generalny wykonawca realizowanych projektów Grupa stale współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami, z których każdy specjalizuje się w wykonawstwie określonych prac budowlano-montażowych lub wykończeniowych. Niezależnie, Grupa współpracuje z kilkunastoma wiodącymi dostawcami materiałów budowlanych i wykończeniowych. W ocenie Zarządu jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych Grupy jest umiejętność tworzenia trwałych, wieloletnich relacji z najważniejszymi kooperantami Grupy, w szczególności dzięki partnerstwu i zaufaniu wypracowanym na przestrzeni lat. Partnerstwo zapewnia Grupie dostępność potencjału wykonawczego dla każdej z prowadzonych inwestycji, gwarantującego oczekiwaną przez Grupę jakość świadczonych usług przy zapewnieniu konkurencyjnych warunków cenowych.

Od początku swojej działalności Grupa ukończyła osiem projektów o łącznej powierzchni blisko 190 tys. m2 GLA. W samym roku 2021 Grupa uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla trzech obiektów, tj. ostatniego etapu Equal Business Park (D), oraz pierwszych budynków w ramach projektów Palio Office Park i Ocean Office Park.

W realizacji znajdują się projekty o łącznej powierzchni ok. 140 tys. m2 GLA, do których należą budynki w ramach kompleksów Quorum, Palio Office Park, Ocean Office Park, Global Office Park oraz Widzewska Manufaktura.

Model biznesowy

Działalność Grupy opiera się na samodzielnie wypracowanym, unikalnym modelu biznesowym, zapewniającym zdolność Grupy do prowadzenia wszystkich istotnych procesów biznesowych, projektowych, zakupowych i nadzorczych, związanych z realizacją projektów nieruchomości biurowych, z wyjątkiem bezpośredniego wykonawstwa prac budowlano-montażowych.

Szczególnie unikalnym elementem modelu biznesowego Grupy jest posiadanie własnych zasobów umożliwiających pełnienie funkcji generalnego wykonawcy w pełnym wymiarze dla każdego z projektów (w tym w zakresie usług architektonicznych i usług projektowania konstrukcji), co pozwala na minimalizację cen zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych, sprawowanie pełnego bezpośredniego nadzoru nad realizowanymi projektami oraz zatrzymywanie w Grupie marży generalnego wykonawcy, która – w przypadku wielu innych deweloperów komercyjnych – jest należna podmiotom zewnętrznym. Atrakcyjność modelu biznesowego Grupy znajduje odzwierciedlenie w wysokich marżach osiąganych na realizowanych projektach, możliwych do uzyskania dzięki zachowaniu wewnątrz Grupy kompetencji generalnego wykonawcy.

Realizacja wszystkich zadań związanych z projektami, w tym w szczególności z funkcją generalnego wykonawcy, jest możliwa dzięki zespołowi blisko dwustu osób, stworzonemu i przez kilka lat rozwijanemu przez pana Michała Dziudę – współtwórcę sukcesu Murapolu, tj. jednego z największych polskich deweloperów mieszkaniowych. Kompetencje posiadane przez członków zespołu Grupy zostały nabyte w ramach wielu lat doświadczeń zdobywanych w podmiotach branży budowlanej i deweloperskiej.

Do kluczowych obszarów kompetencji Grupy, identyfikowanych na potrzeby opisu modelu biznesowego, należą:.

 1. Wyszukiwanie i selekcja potencjalnie atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, analiza ich stanu prawnego i atrakcyjności biznesowej, oraz przygotowanie i szybkie przeprowadzenie transakcji nabycia, możliwe z racji braku konieczności uzyskiwania wieloszczeblowych zgód. W latach 2018-2020 Grupa nabyła lub zabezpieczyła nabycie (umowy przedwstępne) działki umożliwiające realizację projektów o łącznej powierzchni ok. 500 tys. m2GLA, za łączną kwotę blisko 500 mln zł.
 2. Kompleksowe projektowanie w zakresie architektury i konstrukcji oraz aranżacji wnętrz planowanych obiektów we własnym biurze projektowo-architektonicznym. Zespół składa się z ponad pięćdziesięciu ekspertów, zarówno z architektów, jak i branżystów-inżynierów, będących pracownikami lub współpracownikami Grupy.
 3. Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy inwestycji, obejmujące m.in.: (i) przygotowanie i wdrożenie harmonogramu realizacji projektu, (ii) wybór podwykonawców i uzgodnienie warunków współpracy, (iii) wybór dostawców materiałów budowlanych i negocjacje cen, (iv koordynację prac poszczególnych podwykonawców, (v) ciągłe, aktywne zarządzanie budżetem poprzez poszukiwanie nowych lepszych lub efektywniejszych kosztowo rozwiązań, (vi) nadzór techniczny i jakościowy nad wykonywanymi pracami.
 4. Przeprowadzenie komercjalizacji oddanych do użytku powierzchni biurowych, w tym wyszukiwanie potencjalnych najemców i uzgadnianie warunków najmu i zawieranie umów.
 5. Wykonanie projektu indywidualnej aranżacji powierzchni biurowej zgodnie z oczekiwaniami najemcy, a następnie realizacja tego projektu „pod klucz”.
 6. Zarządzanie obiektami w okresie od rozpoczęcia najmu (zakończenia komercjalizacji) do sprzedaży obiektu.
 7. Przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji zbycia skomercjalizowanego obiektu.

Strategia

Kluczowym celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln m2 GLA portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania).

Grupa planuje kontynuować prowadzenie działalności w najlepszych lokalizacjach większości największych miast w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łodź, Katowice oraz Bielsko-Biała).

Jednocześnie Grupa chce osiągnąć zdolność do wypłacania wysokiej i regularnej dywidendy.

Dla realizacji celów strategicznych Grupa podejmuje szereg działań operacyjnych, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach z otoczeniem gospodarczym. Najważniejsze z nich wymieniono poniżej.

 1. Koncentracja na dużych biurowych projektach komercyjnych (tj. od 20 tys. do 100 tys. m2 GLA), w tym także wkomponowanych w inwestycje wielofunkcyjne, wyróżniających się unikalną architekturą, ponadprzeciętną jakością i designem, zlokalizowanych w dużych aglomeracjach miejskich, zapewniających: (i) najwyższe marże dzięki korzyściom skali oraz (ii) atrakcyjne wyceny przy sprzedaży projektu.
 2. Koncentracja na identyfikacji oraz zaspokajaniu potrzeb potencjalnych najemców, m.in. poprzez:
  1. wysoką selektywność w procesie wyboru lokalizacji;
  2. systematyczną analizę trendów na rynku budownictwa biurowego, w szczególności w zakresie technologii wykonania, architektury, wzornictwa oraz oczekiwań związanych z proekologicznością obiektów; projektując budynki, Grupa w szczególności skupia się na takich aspektach, jak energooszczędność, udział powierzchni biologicznie czynnych, retencja wody, rozwiązania w zakresie tzw. budynków inteligentnych;
  3. optymalizację skali każdego z projektów w celu zapewnienia jak najlepszych parametrów w zakresie technicznym, operacyjnym i finansowym, przekładających się z jednej strony na możliwość oferowania przyszłym najemcom konkurencyjnych stawek czynszu, z drugiej na maksymalizowanie wartości nieruchomości;
  4. zapewnianie najwyższej jakości wykonania realizowanych projektów, zarówno w aspektach technologicznych i technicznych, jak i estetycznych;
  5. ponadprzeciętne w skali rynku zaangażowanie w procesy aranżacji i wykańczania wnętrz na zlecenie konkretnych przyszłych najemców – każdemu przyszłemu najemcy Grupa oferuje pewien zakres wykończenia „pod klucz”, wyrażany w określonej wartości kosztów na m2 (kwota zależna od obiektu), z opcją jego dodatkowego rozszerzenia na koszt klienta;
  6. podnoszenie kwalifikacji merytorycznych oraz relacyjnych pracowników Grupy odpowiadających za współpracę z najemcami.
 3. Bieżące monitorowanie i analiza rynku nieruchomości biurowych oraz podmiotów w nim uczestniczących po stronie inwestorskiej, m.in. poprzez:
  1. utrzymywanie relacji z potencjalnymi inwestorami poprzez udział w targach, spotkaniach branżowych;
  2. regularne badanie i analiza raportów rynkowych generowanych przez międzynarodowe agencje doradcze.
 4. Rozwój i utrwalanie kompetencji własnego zespołu ekspertów, pozwalających na samodzielną obsługę całego procesu inwestycyjnego, w szczególności w obszarach: (i) projektowania inżynieryjnego i architektonicznego, (ii) pełnienia funkcji generalnego wykonawcy, (iii) komercjalizacji powierzchni, (iv) zarządzania nieruchomościami, przekładające się na maksymalizację całkowitej marży Grupy na każdym z projektów.
 5. Dbałość o bieżącą jakość współpracy z kooperantami Grupy, w szczególności podwykonawcami i dostawcami materiałów budowlanych, m.in. poprzez:
  1. dostosowywanie umownych terminów płatności w oparciu o indywidualne ustalenia z poszczególnymi dostawcami/podwykonawcami pozwalające na utrzymanie przez nich odpowiedniego poziomu płynności;
  2. w razie potrzeby, po indywidualnych ustaleniach, skracanie umownie ustalonych terminów płatności;
  3. w przypadku sprawdzonych podwykonawców nawiązywanie relacji długoterminowych poprzez proponowanie im współpracy na kolejnych projektach realizowanych przez Grupę.
 6. Optymalizacja harmonogramów poszczególnych projektów w celu zapewnienia możliwie najbardziej korzystnych parametrów realizacji oraz minimalizacji ryzyk, w aspektach organizacyjnym, czasowym oraz finansowym, w szczególności poprzez:
  1. kompleksowe analizy chłonności poprzedzające nabycie działek umożliwiające relatywnie precyzyjne określenie możliwej skali inwestycji;
  2. rozbudowane due diligence nabywanych działek mające na celu minimalizację ryzyk prawnych i biznesowych związanych z realizowanymi inwestycjami;
  3. planowanie płatności za nieruchomość gruntową na czas po dacie uzyskania pozwolenia na budowę.
 7. Zapewnienie zdywersyfikowanych i stabilnych źródeł finansowania, adekwatnych dla zakładanego tempa rozwoju Grupy, umożliwiających uzyskiwanie optymalnych stóp zwrotu przy jednoczesnym bezpieczeństwie finansowym, m.in. poprzez:
  1. przeznaczanie większości wypracowanych zysków na potrzeby finansowania działalności Grupy;
  2. pozyskiwanie nowego kapitału własnego, w szczególności w drodze emisji akcji;
  3. pozyskiwanie finansowania dłużnego na rynku publicznym oraz finansowania dłużnego w formie kredytów, obligacji i pożyczek.
 8. Minimalizowanie okresów pomiędzy zakończeniem komercjalizacji a sprzedażą obiektów przy zachowaniu założonych minimalnych stóp zwrotu z inwestycji, mające na celu jak najefektywniejszą reinwestycję kapitału w realizację kolejnych projektów.

Wyniki

W 2020 r. skonsolidowany zysk operacyjny dewelopera wyniósł 246,5 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na wzrost wyniku wpłynęło przede wszystkim dalsze konsekwentne rozwijanie posiadanego portfela projektów biurowych. Wpływy ze sprzedanych projektów w ubiegłym roku przewyższyły kwotę 550 mln zł.

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe za 2020 rok

Dane w [mln zł] 2020 r. 2019 r. Zmiana
Przychody z najmu i aranżacji 59,0 35,1 68,1%
Wynik z najmu i aranżacji 33,0 16,3 102,4%
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 233,8 218,0 7,2%
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych 266,8 234,3 13,9%
Zysk z działalności operacyjnej 246,5 210,8 17,0%

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: + 48 533 889 240
www.cavatina.pl

Disclaimer

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być pełne i kompletne.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Cavatin Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ofercie papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”), a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, będzie prospekt („Prospekt”) sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki: www.ir.cavatina.pl/ipo.

Zatwierdzając Prospekt Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem papierów wartościowych Spółki.

Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz innymi informacjami przekazywanymi zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym oraz ustawą z dnia 29lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotuoraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) ze zm.).

Data dopuszczenia akcji Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie do Obrotu”) może być uzależniona od różnych czynników, takich jak warunki rynkowe. Nie ma żadnej gwarancji, że Dopuszczenie do Obrotu dojdzie do skutku. Na tym etapie nie należy opierać swoich decyzji inwestycyjnych na zamiarach Spółki w odniesieniu do Dopuszczenia do Obrotu. Dokonywanie inwestycji, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny skonsultować się z kwalifikowanym doradcą inwestycyjnym, specjalizującym się w doradzaniu przy takich inwestycjach.Informacje zawarte w materiale są aktualne na dzień ich publikacji i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału. Niniejsze materiały i informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, są co do zasady rozpoznawalne poprzez użycie słów takich jak, w szczególności: „może”, „będzie”, „powinno”, „planuje”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „uważa”, „zamierza”, „projekt”, „zamiar” lub „cel” lub zaprzeczenia takich słów lub użycie innych form takich słów lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz obarczone są szeregiem znanych i nieznanych czynników ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczna sytuacja finansowa, wyniki działalności lub osiągnięcia Spółki lub sektora, w którym prowadzi działalność, będą istotnie różne od wszelkich przyszłych sytuacji finansowych, wyników działalności lub osiągnięć, które zostały przedstawione lub wskazane w dorozumiany sposób w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą i często różnią się istotnie od rzeczywistych wyników. Nie można polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako wskazówkach dotyczących przyszłych wyników. Jeżeli nie zostało wskazane inaczej, dane dotyczące rynku, sektora i pozycji konkurencyjnej są danymi szacunkowymi (i, odpowiednio, przybliżonymi) i należy je traktować z zachowaniem ostrożności. Tego rodzaju informacje nie zostały poddane badaniu ani nie były niezależnie weryfikowane, a Spółka nie potwierdziła założeń ekonomicznych tych informacji. Spółka jak również Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu wraz z ich odpowiednimi podmiotami powiązanymi, wyraźnie zrzekają się wszelkich obowiązków lub zobowiązań w zakresie aktualizowania, weryfikowania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie, tak w przypadku powstania nowych informacji, jak i zajścia przyszłych zdarzeń lub w innych przypadkach.

Żaden z Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu ani ich dyrektorów, członków organów, pracowników, doradców lub pełnomocników nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu – ani nie składa, wprost lub w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie – prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym materiale) albo innych informacji dotyczących Spółki, jej podmiotów zależnych lub powiązanych, niezależnie od tego, czy w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej oraz niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, jak również z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego zawartości albo powstałych w jakikolwiek sposób w związku z niniejszym komunikatem lub jego zawartością.

Globalni Współkoordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki, a nie jakiejkolwiek innej osoby. Nie będą oni uznawali jakiejkolwiek innej osoby jako ich klienta w związku z Ofertą i nie będą odpowiedzialni wobec kogokolwiek, za wyjątkiem Spółki, z tytułu ochrony należnej ich klientom lub udzielania porad w związku z Ofertą, w związku z treścią niniejszego komunikatu lub jakąkolwiek inną sprawą, transakcją lub porozumieniem, o którym mowa w niniejszym komunikacie.

Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jejdoradców.

 Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii oraz Australii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów w danej jurysdykcji. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów w danej jurysdykcji.

Wyniki wyszukiwania