Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

Raport bieżący nr: 16/2023
Data sporządzenia: 2023-06-29
Temat: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 r. („ZWZ”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania