Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2023A.

Raport bieżący nr: 5/2023
Data raportu: 2023-05-11
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Temat: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2023A.

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 3/2023 z dnia 01 lutego 2023 r., informuje, że w dniu 11 maja 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce programu prospektowych emisji obligacji („Program”), do 25.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 25.000.000 PLN, z terminem ich wykupu przypadającym na dzień 05 grudnia 2026 r. („Obligacje”).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona na kwotę 1.000 PLN.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:

– Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 29 marca 2023 r. („Prospekt”), który to Prospekt wraz z suplementem do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (https://ir.cavatina.pl/obligacje/ii-program-publicznej-emisji-obligacji);

– Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2023A, które zostały opublikowane w formie elektronicznej i dostępne są na stronie internetowej Spółki (https://ir.cavatina.pl/obligacje/ii-program-publicznej-emisji-obligacji).

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2023A stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu.

Prospekt wraz z jego suplementem jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

Wyniki wyszukiwania