Podsumowanie emisji obligacji serii P2023B_EUR

Raport bieżący nr: 20/2023
Data raportu: 2023-07-26
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Podsumowanie emisji obligacji serii P2023B_EUR

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2023 z dnia 20 lipca 2023 r., niniejszym  informuje, że w dniu 26 lipca 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 43.669 (czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023B_EUR o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej 4.366.900 EUR (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset euro), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00131 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 26 lipca 2023 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2023 r. i zakończyła się w dniu 17 lipca 2023 r.;
 2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 20 lipca 2023 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 26 lipca 2023 r.;
 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 EUR (pięciu milionów euro);
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy – liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono;
 5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 669 (czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.366.900 EUR (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset euro);
 6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 669 (czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.366.900 EUR (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset euro);
 7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 EUR (sto euro), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 4.366.900 EUR (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset euro).

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 100,00 EUR (sto euro).

Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 186 osób;
 2. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 186 osobom;
 3. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
 4. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 4.366.900 EUR (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset euro). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
 5. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 151.579 EUR. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

 

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania