Raport bieżący ws. rozwiązania umowy z firmą audytorską. Informacja o wyborze nowej firmy audytorskiej Spółki.

Raport bieżący nr: 13/2023
Data sporządzenia: 2023-06-22
Temat: Informacja o rozwiązaniu przez Spółkę umowy z firmą audytorską o badanie i przegląd sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki. Informacja o wyborze nowej firmy audytorskiej Spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. Spółka zawarła z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Firma Audytorska”) porozumienie rozwiązujące z dniem jego zawarcia umowę z Firmą Audytorską z dnia 6 stycznia 2022 r., której przedmiotem był przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz badanie  rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki („Umowa”).

Umowa została zawarta na czas określony i obejmowała badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021, 2022 oraz 2023 oraz przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za 6-miesięczne okresy kończące się odpowiednio w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz w dniu 30 czerwca 2023 r.

Rozwiązanie Umowy wynika ze wspólnej decyzji Spółki oraz Firmy Audytorskiej i nastąpiło za porozumieniem stron. Umowa została rozwiązana po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej Spółki wyrażonych uchwałami ww. organów Spółki. Rozwiązanie umowy nastąpiło na podstawie art. 66 ust. 7 pkt. 1 Ustawy o rachunkowości, w związku z zaistnieniem uzasadnionej podstawy do rozwiązania umowy, tj. niemożności wykonania usług zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa. Przyczyną rozwiązania Umowy była uzasadniona podstawa określona w art. 66 ust. 7 pkt 1 ustawy o rachunkowości, tj. brak akceptacji Spółki zmiany wynagrodzenia zgodnie z propozycją EY za świadczenie usług przeglądu za okres zakończony 30 czerwca 2023 roku oraz badania za okres zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, wskutek czego dalsze wykonywanie Umowy, na poziomie obecnego wynagrodzenia, spowodowałoby brak możliwości spełnienia wymagań określonych przepisami prawa, w szczególności art. 80 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zasadami etyki zawodowej i niezależności.

W okresie obowiązywania Umowy nie doszło do wyrażenia przez Firmę Audytorską:

  • opinii z zastrzeżeniem ani opinii negatywnych w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, ani nie doszło do odmowy wyrażenia opinii z badania przez Firmę Audytorską;
  • wniosków z zastrzeżeniem ani wniosków negatywnych w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań Spółki, ani nie doszło do odmowy wyrażenia wniosków z przeglądu przez Firmę Audytorską.

W okresie obowiązywania Umowy pomiędzy Firmą Audytorską i jej biegłymi rewidentami a Członkami Zarządu Spółki nie miały miejsce rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług świadczonych przez Firmę Audytorską.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka dołącza pismo Firmy Audytorskiej do Komisji Nadzoru Finansowego, wyjaśniające przyczyny rozwiązania Umowy.

Ponadto, Zarząd informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r., BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie została wybrana jako nowa firma audytorska przeprowadzająca przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz przeprowadzająca badanie i sporządzająca sprawozdanie z badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki. Wybór nowej firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki. Umowa obejmująca świadczenie ww. usług została zawarta z nową firmą audytorską przez Spółkę w dniu 22 czerwca 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania