Warunkowa rejestracja obligacji serii P2023A w KDPW

Raport bieżący nr: 7/2023
Data sporządzenia: 2023-05-30
Temat: Informacja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2022.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu: Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”), w związku z treścią postanowień polityki dywidendy przedstawionej w prospekcie emisyjnym Spółki sporządzonym w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 na kapitał zapasowy.

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy Spółki uzasadnione jest w szczególności potrzebami finansowymi grupy kapitałowej Spółki związanymi z prowadzonymi przez grupę inwestycjami.

Tym samym Zarząd informuje, że nie będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022.

Wyniki wyszukiwania