Warunkowa rejestracja obligacji serii P2023B_EUR w KDPW

Raport bieżący nr: 17/2023
Data raportu: 2023-07-17
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Warunkowa rejestracja obligacji serii P2023B_EUR w KDPW

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., niniejszym  informuje, że w dniu 13 lipca 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 50.000 emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023B_EUR o wartości nominalnej 100,00 EUR każda i łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 EUR, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00131 („Obligacje”). Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania