Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023A do obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 10/2023
Data raportu: 2023-06-06
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023A do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 r., niniejszym  informuje, że w dniu 06 czerwca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o dopuszczeniu do 25.000 emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 25.000.000 PLN, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00123 („Obligacje”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 07 czerwca 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania