Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023B_EUR do obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 19/2023
Data raportu: 2023-07-24
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023B_EUR do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2023 z dnia 20 lipca 2023 r., niniejszym  informuje, że w dniu 24 lipca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o dopuszczeniu do 43.669 (czterdziestu trzech tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023B_EUR o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej do 4.366.900 EUR (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset euro), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00131 („Obligacje”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 26 lipca 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania