Warunkowy przydział obligacji serii P2023A

Raport bieżący nr: 8/2023
Data raportu: 2023-05-31
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Temat: Warunkowy przydział obligacji serii P2023A

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 5/2023 z dnia 11 maja 2023 r., informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o warunkowym przydziale 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych) („Obligacje”). Warunkowy przydział Obligacji został przez Zarząd Spółki dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström / Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (pełniący w odniesieniu do Obligacji funkcję m.in. organizatora emisji i oferującego), z zastosowaniem zasad redukcji określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Wyniki wyszukiwania