Warunkowy przydział obligacji serii P2023B_EUR

Raport bieżący nr: 18/2023
Data raportu: 2023-07-20
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Temat: Warunkowy przydział obligacji serii P2023B_EUR

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., informuje, że w dniu 20 lipca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o warunkowym przydziale 43.669 (czterdziestu trzech tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023B_EUR o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej 4.366.900 EUR (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset euro) („Obligacje”). Warunkowy przydział Obligacji został przez Zarząd Spółki dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström / Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (pełniący w odniesieniu do Obligacji funkcję m.in. organizatora emisji i oferującego).

Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Wyniki wyszukiwania