Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2023A na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 12/2023
Data raportu: 2023-06-13
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2023A na rynku regulowanym

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 11/2023 z dnia 07 czerwca 2023 r., niniejszym  informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę o wyznaczeniu na dzień 14 czerwca 2023 r. pierwszego dnia notowania na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wyemitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023A oznaczonych kodem ISIN PLCVTNH00123.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania