Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2023B_EUR na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 21/2023
Data raportu: 2023-07-28
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2023B_EUR na rynku regulowanym

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 20/2023 z dnia 26 lipca 2023 r., niniejszym  informuje, że w dniu 27 lipca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę o wyznaczeniu na dzień 31 lipca 2023 r. pierwszego dnia notowania na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wyemitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023B_EUR oznaczonych kodem ISIN PLCVTNH00131.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania