Przekazanie do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020.

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. (dalej "EMITENT") przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020.

Załączniki:

  1. Pismo Zarządu Emitenta do Obligatariuszy;
  2. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020;
  3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2020;
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za rok 2020;
  5. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania firmy audytorskiej;
  6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt 2 i § 14 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Osoba reprezentująca podmiot:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania